Dnes oslavuje meniny : Soňa zajtra Miroslav
Utorok, 28. marec 2023,

Matrika PFZ

Úradná správa č.: 1 zo dňa 02. júla 2015

- upozorňuje, že od 1.7.2015 matrika vykonáva transfery výhradne elektronickou formou.

 

- dáva na vedomie, že od 13.7. do 24.7. je čerpaná dovolenka.  

 

- dáva na vedomie, že letné registračné obdobie začalo 1.7.2015 do 30.9.2015.

 

- lehota na vyjadrenie sa k transferu sú 3 dni pre hráča aj pre klub (v prípade hosťovania)

 

- pri hosťovaní amatéra je potrebný súhlas všetkých troch strán. Najkratšia doba hosťovania je do začiatku ďalšieho registračného obdobia - v terajšom prípade do 31.12.2015. Maximálna doba hosťovania je do konca súť.ročníka - do 30.6.2016. Ak klub nemá v súťaži zaradené družstvo, hráč môže ísť na hosťovanie bez súhlasu klubu do konca sú.ročníka.


- v prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje, avšak materskému klubu vzniká nárok na odstupné, ktoré je dané v tabuľke-čl.37 RaPP, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak (na inej sume, resp. zadarmo). Pre naše podmienky podľa matričnej príslušnosti: Hráč od 9-11 rokov 100 €, 12-15 rokov 200 €, 16-25 rokov 250 €, 26-33 rokov 150 €, 34 rokov a viac 50 €. Klub, ktorý žiada o PRESTUP amatéra je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky odstupné v žiadosti o transfer hráča. Ak tam zadá sumu nižšiu ako je tabuľková suma, tak klub musí mať písomnú dohodu s materským klubom, že sa dohodli na tejto sume. Po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť pre matrikára, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada. V prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov SFZ - čl. 40 bod 4 RaPP. V prípade sporu, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v tabuľke v čl.37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten čo vyplňoval a odoslal transfer s vyplnenou výškou odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške odstupného s materským klubom hráča. Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča. Po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka odstupné so zadanou sumou uvedenou v žiadosti o transfer pokiaľ je vyššia ako 0. Materský klub, ktorému odstupné patrí, si v ISSF - sleduje v položkách fakfúr- v záložke odstupné za transfer hráča, kedy sa zmení položka odstupné na UHRADENÚ a vtedy vzniká nárok materskému klubu si ich faktúrovať voči SFZ. Materský klub si vygeneruje v ISSF platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre. Údaje na faktúre a platobnom predpise musia byť zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí. Čiže fakturačné údaje sa na faktúre sa musia zhodovať s faktur.údajmi v ISSF systéme. Kto nemá dopísané č. účtu v ISSF, musí tak urobiť obratom. Nie je možné faktúrovať na obce!! Nie je to účtovne správne. Informácie o tvorbe platobného predpisu bude známe koncom júla, nakoľko prvé odstupne bude až vo faktúre za júl vystavenej 1.8. Splatnosť faktúry je 15 dní.


[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk